Wikia

Flash Gordon Wiki

Lord Pluton

496pages on
this wiki
Talk0
Lordpluton

Lord Pluton is the Royal Sheriff of Coralia, the underwater kingdom of Mongo. Pluton serves Queen Undina.

Around Wikia's network

Random Wiki